Overslaan en naar de inhoud gaan

Vier perspectieven in het DID model (perspectives)Wanneer je kijkt naar processen, structeren, werkzaamheden, practices enz. dan wordt onze beeld gekleurd door de invalshoek die je kiest. Daarom hebben we in DID 4 perspectieven: de perspectieven Business, Data, Service en Technologie. Als je vanuit technische invalshoek kijkt dan zie je andere dingen dan als je vanuit het belang en doel van het primaire proces kijkt. Dat is de reden waarom binnen DID de perspectieven zijn toegevoegd.

Elk management domein wordt vanuit de vier perspectieven beschouwd. Vanuit het perspectief van Business ligt het accent op de businessactiviteiten, terwijl het perspectief Data alles te maken heeft met informatie en data en de waarde die er mee kan worden gecreëerd. Vanuit het perspectief Service worden de aspecten van service integratie, servicesamenstelling en servicelevering benadrukt. Vanuit het perspectief Technologie ligt de focus op de gehanteerde technische standaarden. Samen vormen de vier perspectieven het enterprise architectuur model.


Het perspectief Business (Business)
Het perspectief Business is gericht op de bedrijfsprocessen en bedrijfsactiviteiten in de organisatie. Verbeteren van business informatiediensten (services) staat voorop als je denkt vanuit het Business perspectief. In de domeinen Governance en Strategie vertaalt zich dit vooral naar richting en besturing. In de domeinen Verbetering en Operatie ligt de nadruk op het geven van feedback en de operatie om de business draaiend houden.


Het perspectief Data (Data)
Data is een constante factor, in de zin dat het een van de levensaders is van bedrijfsleven en overheid. Het Data-perspectief richt zich op:

  • de eisen die worden gedefinieerd aan data
  • informatie in de primaire activiteiten van de organisatie
  • de kwaliteit van de data en informatie gebruikt door de organisatie.


Het Data-perspectief van de belanghebbenden op het gebied van informatie richten zich op de eisen die worden gesteld aan informatiediensten en de ondersteunende technologie. Deze eisen worden gedefinieerd door de business van de organisatie. Strategische beslissingen over informatie-integriteit en de waarde van digitale middelen binnen informatiediensten worden beschouwd als een integraal onderdeel van alle strategische beslissingen binnen business activiteiten in de organisatie, haar producten en diensten en alle bijbehorende functies.


Het perspectief Services (Services)
Met het perspectief Service wordt het accent gelegd op de ontwikkeling of acquisitie van nieuwe of verbeterde informatiediensten, het testen van de services en de kwaliteit van de services die worden gebruikt. Het Service-perspectief van stakeholders gaat over p onderwerpen als kwaliteit van de service, hoge beschikbaarheid door robuuste inzet van risico management, beveiliging, resourcemanagement en data-integriteit. Verbeteren van de diensten hangt hiermee samen net zoals van kwaliteit van leveranciers, sourcingsstrategieën en de betrokken uitvoerende teams.

Uitdaging bij dit perspectief is bijvoorbeeld de dat binnen de management domeinen Governance en Strategie niet vanzelf sprekend wordt geredeneerd vanuit Services. Dit in tegenstelling tot de twee andere domeinen.

Zoals vaak gezegd, speelt informatie een centrale rol in sturing van organisatie en de dienstverlening aan klanten of gebruikers. Diensten die door organisaties worden geleverd, zijn steeds vaker volledig gebaseerd op informatie en afhankelijk van samenwerking met andere organisaties. Dit betekent dat in toenemende mate de (vaak IT gedreven) informatiediensten niet alleen worden geleverd aan gebruikers binnen de organisatie, maar ook naar buiten de organisatie.

Het perspectief Technologie (Technology)
Technologie vormt het hart van moderne business. In de 21ste eeuw is IT van cruciaal belang voor de meeste particuliere en publieke organisaties om hun producten en diensten aan klanten te leveren en operationele diensten te ondersteunen.

Technologie is steeds belangrijker geworden om relaties met klanten, leveranciers en partners te beheren en om de stroom van goederen en diensten tussen klanten, leveranciers en partners te beheersen. Het is niet langer alleen een mechanisme om interne processen te beheren en om de algehele prestaties van de organisatie en haar business units te bewaken en te controleren.

Het Technologie-perspectief dwingt je dus om te kijken naar technologische innovatie en nieuwe manieren om diensten te leveren. Kortom: in bedrijfsleven en overheid is tegenwoordig vrijwel alles digitaal.

Het Technologie-perspectief lijkt misschien ondergeschikte binnen de domeinen Governance en Strategie (en misschien zelfs binnen het domein verbetering) omdat technologie zich concentreert op dagelijkse operationele ondersteuning. Niets is minder waar, in deze moderne tijd wordt nieuwe IT technologie (zoals Cloud, Internet of Things (IoT), sociale media enz.) niet alleen ingezet om business mogelijk te maken maar transformeert ook business onder invloed van IT waardoor nieuwe vormen van dienstverlening ontstaan.
Het is daarom essentieel dat strategische beslissingen over IT en in het bijzonder over business informatiediensten in de organisatie (Governance) worden afgestemd op de organisatiestrategie.

Dit is nog meer van belang als organisaties nadenken over nieuwe vormen van elektronische levering van diensten of andere innovatieve, op IT gebaseerde, manieren van werken om organisatiedoelen te halen. Als we dus aan technologie denken, betekent dat binnen het domein Strategie zowel aan de technologie van vandaag wordt gedacht als aan de technologie van morgen.

Daarnaast kan vanuit andere vormen van technologie ook worden gedacht aan nieuwe ontwikkelingen zoals Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence (AI)) en Blockchain. En vergeet niet om na te denken over bruikbaarheid en waarde van bestaande technologie.

Het is daarom niet verwonderlijk dat technologische vraagstukken wel degelijk de aandacht moeten hebben binnen de management domeinen Governance en Strategie. Als eenmaal een besluit is genomen over technologie dan wordt binnen de domeinen Verbetering en Operatie de gekozen technologie geïmplementeerd en in gebruik worden genomen.